Nieuws uit de ontwikkelteams

Wat komt eraan in release 2.50? Gecombineerd met een korte vooruitblik naar de daaropvolgende release.

Examinering en diplomering
Op het gebied van examinering en resultaten wordt het volgende aangepast:
- In de criteriumbank kunt u nu rekening houden met de geldigheid van generieke resultaten.
- Het examenscherm is na diplomering via autorisatie read-only te maken voor specifieke rollen. Hiermee voorkomt u dat er na diplomering nog aanpassingen worden gedaan aan zaken als datum uitslag.
- De stappen in het examenproces zijn preciezer autoriseerbaar.
- In studieadviezen kunt u nu toetsen gebruiken die één niveau diep in de resultatenstructuur aanwezig zijn. Dit werkt nu hetzelfde als de criteriumbank.
- Taxonomiecodes voor de generieke resultaten Engels zijn toegevoegd. De BRON uitwisseling wordt aangesloten in 2.51. Via de servicedesk portal houden we u op de hoogte.
- Met ingang van 1 augustus 2016 zijn de (nieuwe) Profielen VMBO van kracht geworden. Om dit te ondersteunen voor het schooljaar 2017-2018 dienen er aanpassingen te komen in:
   * Taxonomie VMBO incl. aangepaste productregels
   * Uitslagbepaling VMBO
   * BRON-levering VMBO.
De aanpassingen in de taxonomie worden, tezamen met de nieuwe elementcodetabel VO/VAVO in versie 2.50 uitgeleverd. Aanpassingen in de uitslagbepaling en BRON-levering worden in het eerste kwartaal van 2018 uitgeleverd om de examinering van 2018 correct te laten verlopen.

BRON
Op het gebied van de BRON functionaliteit zijn er, op basis van de in clientèle ontvangen wensen na de introductie van de nieuwe functionaliteit, vele gebruiksvriendelijkheid verbeteringen doorgevoerd.
Daarnaast is er met een afvaardiging van het gebruikersoverleg gesproken over de automatische verwerking van teruggekoppelde gegevens uit het BRP en de database van DUO. De lijst met gegevens die teruggekoppeld kunnen worden, daar is bij elk item aangegeven hoe EduArte hier mee om moet gaan. Er zijn drie mogelijkheden:
1. EduArte mag deze informatie blindelings aanpassen of toevoegen in de database.
2. EduArte mag deze informatie overnemen maar moet wel een signaal geven onder beheer > BRON overname signalen.
3. EduArte neemt deze gegevens niet over, maar logt dit onder beheer > BRON overname signalen. De gebruiker moet zelf bepalen of deze gegevens aangepast mogen worden en moet dit dan handmatig doen. Een voorbeeld van deze categorie is een geslachtswijziging in het BRP.

Security
U kunt nu onder beheer > webservice instellingen, per API sleutel bepalen welke webservices via de sleutel toegankelijk zijn. 

Aanmelden, intake en inschrijven
U kunt per opleiding een wachtlijst inschakelen waar studenten op te plaatsen zijn.
In de digitaal aanmeld wizard kunt u een controlescherm inschakelen waarop de aanmelder zijn ingevoerde gegevens kan controleren voordat deze worden verzonden.
Tevens kunnen in de wizard in het opleidingenscherm vrije velden getoond worden die zichtbaar worden afhankelijk van welke opleiding gekozen is.
Tenslotte kunt u ook vervolg vrije velden tonen in de aanmeldwizard (en op andere plekken in de applicatie zoals begeleidingsformulieren). U kunt een vervolg vrije velden maken gekoppeld aan een checkbox vraag. Bijvoorbeeld: u stelt de vraag: Bent u een Topsporter? Indien dit met Ja beantwoord wordt, verschijnt er een aanvullende vraag: Heeft u een olympische status? Op deze manier kunt u het aantal velden beperken voor studenten die niet tot de uitzonderingsituatie behoren.

Onderwijslogistiek (OLS)
Vanuit de module Onderwijslogisitiek (OLS) zijn de volgende ontwikkelingen belangrijk om te melden.
We hebben een tweetal grote uitbreidingen gedaan om de beheerlast te verminderen. In versie 2.50 kunt u:
* Keuzeregels exporteren en importeren middels de Inrichtingexport/import.
* Keuzeregels kopiëren naar een andere opleiding en naar een ander cohort. Hierbij is ook een filteroptie voor productregelsoort toegevoegd om preciezer te kunnen kopiëren.
* Paklijstverbindingen maken vanuit het ‘child’ onderwijsproduct naast de huidige mogelijkheid om dit vanuit de ‘parent’ te doen.
Verder zijn er samenvoegvelden met de productregelstatus toegevoegd. Hiermee ontstaan mogelijkheden om in uw addenda en correspondentie te filteren op status, om bijvoorbeeld de status Deelnemerkeuze ingevoerd te negeren.

Vanaf versie 2.50 kunt u collectief addenda afdrukken en bij het afdrukken van addenda wordt een log bijgehouden in het verbintenissen scherm om aan te tonen dat er ook werkelijk een addendum afgedrukt is. Deze functionaliteit is ook beschikbaar voor klanten zonder de module OLS omdat het bij de module Kernregistratie hoort.

BPV matching
Een langgekoesterde wens van menig klant is uitgekomen, u kunt van het BPV dashboard (en de andere emailschermen) rechtstreeks naar de praktijkbegeleider en contactpersoon van het BPV bedrijf emailen.
Verder zijn contactmomenten nu zichtbaar in de agenda van de medewerker waar deze aan toegewezen is.  Tip: vergeet ook niet het moduledocument in de wiki te lezen. Dit is te vinden onder Achtergronddocumentatie en geeft een overzicht van de functionaliteit.

Toets- en examenlogistiek
Het resultateninvoerscherm van het toetsmoment is nu logisch gesorteerd op achternaam van de student. Mochten er studenten zijn die niet aan de inschrijfvoorwaarden voldoen, is nu beter zichtbaar waarom dat zo is. Bij het afdrukken van documenten vanuit een toetsmoment kunt u nu ook één PDF bestand genereren om in één handeling alle brieven af te kunnen drukken. 
Het toevoegen van studenten aan een toetsmoment met een groot aantal toetsen verloopt nu op de achtergrond veel efficiënter, waardoor de gebruiker aanzienlijk minder lang hoeft te wachten.
Tip: vergeet ook niet het moduledocument in de wiki te lezen. Dit is te vinden onder Achtergronddocumentatie en geeft een overzicht van de functionaliteit.

Workflow
U kon al processen automatisch laten opstarten op basis van een zoekopdracht gecombineerd met een eventuele formule. Vanaf nu kunt u processen ook automatisch laten opstarten op basis van een event gecombineerd met een eventuele formule. Per event dat ontstaat wordt een proces gestart. De lijst met events zijn een vaste lijst die Educus in de toekomst nog kan uitbreiden. Een voorbeeld van een event is ‘Nieuw begeleidingsformulier voor deelnemer’.
Elke keer dat een begeleidingsformulier voor een student wordt vastgelegd, wordt er een workflowproces gestart. U kunt dit verder verfijnen door een specifiek template te kiezen op basis waarvan gestart mag worden. Met een formule kunt u nog verdere verfijning aanbrengen, bijvoorbeeld door aan te geven dat de workflow alleen gestart mag worden voor studenten die jonger dan 18 jaar zijn. De verschillende events worden beschreven in de volgende versie van het moduledocument welke u in de wiki kan vinden onder Achtergronddocumentatie.

Uitbreidingen die op stapel staan voor de e-mailfunctionaliteit:  

 • De verschillende e-mailschermen zijn seperaat autoriseerbaar gemaakt (BPV dashboard, toetsmomentdashboard, algemene e-mailscherm, collectief e-mailen).
 •  De afzender van de email is preciezer weer te geven: u kunt een organisatie-eenheid een alias naam geven om te tonen als afzender en u kunt in het template bepalen welke organisatie-eenheidsoort gekozen moet worden om de afzender te bepalen.
 • U kunt meerdere ontvangers selecteren.
 • U kunt een emailadres als ontvangadres intypen welke niet in EduArte bekend is.
 • Als ontvangers kunnen de mentor(en) op systeemdatum worden gekozen.
 • De emailtemplates zijn te categoriseren om daar lees-autorisatie aan te koppelen. Op deze manier zijn niet alle verstuurde opgeslagen e-mails meer leesbaar.

Vergeet ook niet het moduledocument in de wiki te lezen. Dit is te vinden onder Achtergronddocumentatie en geeft een overzicht van de functionaliteit.

Stagewijzer en opdrachten
De docent in zijn rol als onderwijsbegeleider / stagebegeleider kan in samenspraak met de praktijkopleider de opdrachten die uitgezet zijn via de stagewijzer beoordelen. Oftewel, wat de docent nu al kan met betrekking tot het beoordelen van een opdracht die de student heeft ingeleverd, kan de praktijkopleider nu ook! Er kan bijvoorbeeld een beoordeling worden ingevuld of een resultaat worden gegeven op een bij de opdracht horende toets uit de resultaatstructuur. School en stagebedrijf werken zo optimaal samen om stageopdrachten uit te zetten en te beoordelen.
Om het proces van toewijzen van stagewijzers aan de juiste stagiaires nog gemakkelijker te maken, kan de BPV coördinator dit via EduArte collectief regelen. De mogelijkheid om via het Portaal individueel te koppelen was er uiteraard al eerder.

De door de student ingediende stageuren zijn overigens vanaf deze release aan te passen, een veel gehoorde wens.

Studiewijzer en opdrachten
Van verschillende gebruikers van EduArte Digitaal Leren en Lesgeven hebben we feedback gekregen over de overzichten voor de docent en de student bij zijn studiewijzers en opdrachten. De docent wil in het studiewijzeroverzicht kunnen filteren op groep, zodat de groep of klas als uitgangspunt kan worden genomen bij het bekijken van de studiewijzers.
Om dat voor elkaar te krijgen hebben we verschillende uitbreidingen gedaan, waaronder het uitbreiden van de filter en de kolommenkiezer.
In het opdrachtenoverzicht hebben we de studiewijzer als kolom toegevoegd, uitgevoerd als hyperlink (en dus aanklikbaar) en deze kolom toegevoegd aan de kolommenkiezer.

Vanuit de student is het nu dus mogelijk in de werklijst te zien bij welke studiewijzer een opdracht hoort door deze als kolom toe te voegen. Daarnaast is het nu mogelijk om een studietaak (net als huiswerk) af te ronden.

Er is een 'rich text editor' toegevoegd in de studiewijzer. De docent kan de teksten opmaken, opsommingstekens gebruiken, verdelen over de pagina. Zie hieronder een afbeelding van wat er mogelijk is.

Nieuw uploadpanel in de studie / stagewijzer
Er is een nieuw uploadpanel beschikbaar waarin de docent in één handeling materiaal kan uploaden, arrangeren, wijzigen en hernoemen. Zie onderstaande afbeelding.

EduArte Digitaal Leren en Lesgeven: de basis van contentintegratie
In release 2.50 hebben we de basis van het integreren van content in EduArte gerealiseerd. De student kan de digitale content die voor hem/haar beschikbaar is bereiken zodat hij/zij direct vanuit het portaal de beschikking heeft over het leermateriaal. Dit werkt via (SSO)linkjes naar het digitale materiaal van de content aanbieder.
Het betreft content die op basis van de ECK-standaard beschikbaar is voor mij omdat ik het heb aangeschaft, of omdat het via de Entree-federatie koppeling voor mij beschikbaar is.

 • De links kunnen door de docent worden opgenomen in de studiewijzer/opdracht.
 • Als student heb ik een overzicht van de digitale content-links die voor mij beschikbaar zijn. Via deze links kan ik de content vanuit het portaal direct benaderen (SSO). We presenteren deze  middels een linkjes pagina onder Studie à Leermiddelen.

EduArte Digitaal Leren en Lesgeven: de basis van online toetsen
In de studiewijzer was het al mogelijk een taak aan te maken van het type ‘toets’. Vanaf release 2.50 kan hieraan een online toets gekoppeld worden. Met het online toetsprogramma Quayn is een basisintegratie tot stand gebracht:
* De docent kan hierdoor een geplande toets uit Quayn kiezen om deze te koppelen aan een taak.
* De student kan door deze integratie direct vanuit het portaal een Toets in Quayn maken.

EduArte Digitaal leren en Lesgeven: plagiaatcontrole met Urkund
De docent kan voortaan bij het opstellen van een opdracht aangeven dat er sprake is van plagiaatcontrole, zodat deze plagiaatcontrole wordt uitgevoerd als de student een opdracht inlevert. De student zien dat er sprake is van plagiaatcontrole.
In de detailpagina van de opdracht wordt getoond dat er sprake is van plagiaatcontrole.
In de uitkomst van de plagiaatcontrole tonen we vervolgens aan de docent:

 • Het percentage plagiaat
 • Een aanklikbare link naar Urkund waar het inhoudelijke resultaat ter beoordeling wordt getoond.

Plagiaatcontrole is een aparte module, per organisatie eenheid te (de)activeren.

Portfolio van de student
Het portfolio van de student heeft meer mogelijkheden:

 • De lay-out is aangepast; er is minder witruimte en daardoor ontstaat een overzichtelijk beeld van het portfolio.
 • Export middels een ZIP bestand is mogelijk.
 • Er kan een bestand en / of link toegevoegd worden bij de categorie ‘vaardigheden’.
 • De student kan zijn pasfoto aanpassen.

Workflow in de Portalen
Een grote wens van meerdere instellingen was het hebben van een overzicht van de workflow activiteiten in het portaal van de medewerker / docent. Zo weet deze dat hij of zij naar EduArte moet gaan om de activiteiten daar op te pakken.
De meldingen verdwijnen in het Portaal zodra ze zijn uitgevoerd.

 Terug naar de nieuwsbrief